مشخصات،موارد استفاده کلروفیل (رنگدانه)

کلروفیل (همچنین کلروفیل) هر یک از چندین رنگدانه سبز مرتبط است که در مزوزومهای سیانوباکتریوم و کلروپلاستهای جلبکها و گیاهان یافت می شود. نام آن از کلمات یونانی χλωρός)، khloros “سبز کم رنگ”) )و φύλλον، phyllon برگ”) گرفته شده است. کلروفیل در فتوسنتز ضروری است ، به گیاهان اجازه می دهد انرژی را از نور […]

...