سدیم تری فسفات(STP) چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟

سدیم تری فسفات (STP) ، همچنین سدیم تری پلی فسفات (STPP) یا تری پلی فسفات (TPP) ، یک ترکیب غیر آلی با فرمول Na5P3O10 است. این نمک سدیم پلی فسفات پنتاآنیون است که پایه مزدوج اسید تری فسفریک است. در مقیاس وسیع به عنوان جزئی از بسیاری از محصولات خانگی و صنعتی به ویژه شوینده […]

...