کاربرد باریم کربنات چیست؟

کربنات باریم ترکیب معدنی با فرمول BaCO3 است. مانند اکثر کربناتهای فلزات قلیایی ، این ماده جامد سفید رنگی است که محلول در آب آن ضعیف است. این ماده به عنوان ماده معدنی شناخته شده به عنوان وایتریت شناخته می شود. از لحاظ تجاری ، یکی از مهمترین ترکیبات باریم است. آماده سازی کربنات باریم […]

...