فروش و موارد استفاده ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل (نام IUPAC پروپان-۲-اول ؛ که معمولاً ایزوپروپانول یا ۲-پروپانول نامیده می شود) یک ترکیب شیمیایی بی رنگ و قابل اشتعال (فرمول شیمیایی CH3CHOHCH3) با بوی شدید است. به عنوان یک گروه ایزوپروپیل که به یک گروه هیدروکسیل مرتبط است ، این ساده ترین نمونه از الکل ثانویه است ، جایی که اتم کربن […]

...