پیروفسفات

پیرو فسفات اکسیژن چیست؟ چه کاربردی در صنعت غذایی دارد؟

در شیمی ، پیرو فسفاتها اکسیژنهای فسفر هستند که حاوی دو اتم فسفر در پیوند P-O-P هستند. تعدادی نمک پیرو فسفات مانند Na2H2P2O7 وجود دارد. غالباً پیروفسفاتها دی فسفات نامیده می شوند. پیرو فسفاتهای مادر از خنثی سازی نسبی یا کامل اسید پیرو فسفریک حاصل می شوند. نمک های مهم شامل دی فسفات دی سدیم […]

...