بتا کاروتن چیست؟کاربرد های β-کاروتن در صنایع غذایی

 β-کاروتن یک رنگدانه ارگانیک قرمز پر رنگ نارنجی است که در قارچ ها ،  گیاهان و میوه ها به وفور یافت می شود. این عضوی از کاروتن ها است که ترپنوئیدها (ایزوپرونوئیدها) هستند و از هشت واحد ایزوپرن به صورت بیوشیمیایی سنتز می شوند و بنابراین ۴۰ کربن دارند. در بین کاروتن ها ، β-کاروتن […]

...