اب اکسیژنه

آب اکسیژنه چگونه تهیه میشود؟ هیدروژن پر اکسید چیست؟

هیدروکسید پتاسیم یک ترکیب غیر آلی با فرمول KOH است و معمولاً پتاس کاستیک نامیده می شود. همراه با هیدروکسید سدیم (NaOH) ، این جامد بی رنگ یک پایه قوی نمونه اولیه است. این دارای کاربردهای صنعتی و طاقچه بسیاری است که بیشتر آنها از خاصیت سوزاننده و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها بهره […]

...