مانیتول چیست؟ (food grade)مانیتول چیست؟ (food grade)

خواص و کاربرد لوبیای سویاخواص و کاربرد لوبیای سویا

سدیم تری فسفات(STP) چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟سدیم تری فسفات(STP) چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟

کلسیم کلرید چیست؟کلسیم کلرید چیست؟

پیروفسفات

پیرو فسفات اکسیژن چیست؟ چه کاربردی در صنعت غذایی دارد؟پیرو فسفات اکسیژن چیست؟ چه کاربردی در صنعت غذایی دارد؟

شیر خشک و خواص آنشیر خشک و خواص آن

کنسانتره پروتئین شیر(mpc)چیست؟ mpc چگونه تهیه میشود؟خواص mpc چیست؟کنسانتره پروتئین شیر(mpc)چیست؟ mpc چگونه تهیه میشود؟خواص mpc چیست؟

تهیه و خرید لاکتوزتهیه و خرید لاکتوز

اسانس|اسانس مایع خوراکی|بازرگانی فودوکواسانس|اسانس مایع خوراکی|بازرگانی فودوکو

کاراگینان چیست؟ – کمترین قیمت کاراگینان – بازرگانی فودوکوکاراگینان چیست؟ – کمترین قیمت کاراگینان – بازرگانی فودوکو

اسانس/ اسانس پودری خوراکی | بازرگانی فودوکواسانس/ اسانس پودری خوراکی | بازرگانی فودوکو