استابلایزر

استابلایزر به معنای متعادل کننده، تثبیت کننده، استوار کننده است کاربرد استابلایزر: صنایع لبنی گوشتی سس دسرها استابلایزر ها موادی هستند که با خواص کیفی خود سبب افزایش ارزش بیشتر محصول نهایی می شوند و می توانند نواقص موجود در محصول را که در حین تولید یا فرآیند حاصل می شود را تا مقادیری زیادی […]

...